Uczniowie naszej szkoły Bartłomiej Gładysz i Krzysztof Wajhajmer 9 października tego roku pojechali do….. Europy. Kilkudniowa wycieczka byłą nagrodą w konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowanym przez Biuro Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego pana Janusza Onyszkiewicza.
Odwiedzili Antwerpię - drugie co do wielkości miasto Belgii, największy na świecie ośrodek szlifowania diamentów, miasto o niepowtarzalnej atmosferze, pełne pięknych zabytków - miejsce gdzie żył i tworzył Rubens oraz Brukselę - siedzibę króla i parlamentu belgijskiego, NATO oraz Parlamentu Europejskiego.
Udało się im zobaczyć jak funkcjonuje Parlament Europejski o jego pracy opowiadali sami Eurodeputowani: Pan Poseł Jan Kułakowski oraz gospodarz ich wizyty Pan Janusz Onyszkiewicz - Wiceprzewodniczący PE. Wizytę w PE zakończyli w Sali Plenarnej, gdzie mieli niebywałą okazję przysłuchać się odbywającej się akurat debacie.
Zwiedzanie Brukseli zakończyli wizytą pod Atomium - 103 metrowej wysokości modelem kryształu żelaza (powiększonym 165 miliardów razy). Atomium (autorstwa Andre Waterkeyna) zostało zbudowane w 1958 roku na światową Wystawę Expo (podobnie jak pół wieku wcześniej wieża Eiffla w Paryżu).
Spróbowali także na miejscu wyjątkowej, sławnej na cały świat, belgijskiej czekolady (jednego z głównych produktów spożywczych eksportowanych przez Belgię).

W dniach 15-17 listopada 2006r. w naszej szkole odbywa się matura próbna dla klas trzecich.
Samorząd Uczniowski życzy wszystkim maturzystom powodzenia i przysłowiowego połamania piór.
Jednocześnie przypominamy że rozwiązania matur próbnych znajdziecie na stronie www.cke.edu.pl.

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 
Przeworsk, 2006-11-10

Przedmiot zamówienia:
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk
tel./ fax 0-16 648-79-69, 0-16 648-71-29
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.00


2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie ZSOiZ w Przeworsku, ul. Szkolna 6, pok. nr 28 oraz na stronie http://zsoizs1.republika.pl
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
- nieodpłatnie
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Bony towarowe o nominałach: 50 zł i 20 zł, w tym:
- 480 szt. x 50 zł,
- 318 szt. x 20 zł
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia: do 3 dni od daty podpisania umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków na podstawie dokumentacji złożonej przez Wykonawców. 
8) Informacja na temat wadium: nie obowiązuje
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Nazwa kryterium / Waga
Ilość placówek handlowych na terenie województwa podkarpackiego, w których można realizować bony | 60 |
Termin ważności bonów | 40 |
10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Szkolna 6
37-200 Przeworsk
Pokój nr 28
do dnia 27.11.2006r. do godz. 9:00
11) Termin związania ofertą
okres 30 dni, tj. do dnia 27.12.2006r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zapraszamy do udziału w III Rejonowej Olimpiadzie wiedzy o uzależnieniach i ich konsekwencjach organizowanej w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Konkurs składa się z dwóch etapów:szkolnego i rejonowego. Uczniowie powinni wykazać się wiedzą z zakresu uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz wiedzą na temat AIDS. Szkolny etap konkursu odbędzie się 20.11.2006, czterech laureatów, którzy zdobędą najwyższą punktację przechodzi do etapu wyższego organizowanego w Dębicy. Uczniowie chętni do udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie się do swoich nauczycieli biologii do 17.11.2006 do godziny 12.00. Dla finalistów przewidziane są nagrody!

Burmistrz Miasta Przeworska
zaprasza na
Uroczyste Obchody święta Niepodległości 11 listopada

PROGRAM

8.30 Zbiórka pocztów sztandarowych i zaproszonych gości przed budynkiem Urzędu Miasta Przeworska.
8.50 Przemarsz ulicami miasta do Bazyliki pw. Ducha świętego.
9.00 Uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny.
10.15 Przemarsz pod tablicę upamiętniającą "Cud nad Wisłą", okolicznościowe przemówienia, złożenie wiązanek kwiatów, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej.
Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy na uroczystości.

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Przydatne linki

LOSOWE FILMY