Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020.
 
W ramach projektu nasza szkoła otrzymała 15 tys. zł na zakup nowości wydawniczych i książek niebędących podręcznikami. Celem programu jest wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji: do 31 grudnia 2019r. 

W czerwcu "Skrzynka życzeń w bibliotece" przyłącz się do wakacyjnych zakupów.

Zaproponuj tytuły, autorów, serie wydawnicze, które są dobre do poczytania w wolnym czasie!

Od 14 czerwca akcja

DOBRA KSIĄŻKA W WOLNYM CZASIE- „WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ NA WAKACJE”

(wszyscy rozliczeni z biblioteką mogą wypożyczyć książki z działu Nowości)


2018 ROK
ZBIGNIEWA HERBERTA

ZBIGNIEW HERBERT(29 października 1924 – 28 lipca 1998) Polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, autor słuchowisk; kawaler Orderu Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof.
Laureat ponad dwudziestu nagród literackich. Od końca lat 60. XX w. był jednym z najpoważniejszych pretendentów do Literackiej Nagrody Nobla. Jego książki zostały przetłumaczone na 38 języków.
Tytuły dostępne w bibliotece:
89 WIERSZY
BARBARZYŃCA W OGRODZIE
HERMES, PIES I GWIAZDA
PAN COGITO
RAPORT Z OBLĘŻONEGO MIASTA I INNE WIERSZE
POEZJE WYBRANE
ROVIGO
STRUNA ŚWIATŁA


POZNAJ KSIĄŻKI, KTÓRE CZYTAŁY NASZE BABCIE I MAMY!

    K. Siesicka: "Zapałka na zakręcie", "Beethoven i dżinsy", "Agnieszka", "Parada fiołków";
    M. Musierowicz: "Ida sierpniowa", "Kłamczucha", "Kwiat kalafiora", "Opium w rosole", "Pulpecja";
    H. Snopkiewicz: "Piękny statek", "Tabliczka marzenia";
    E. Stachura: "Poezje t. 1-6";
    A. Dumas: "Królowa Margot", "Trzej muszkieterowie";
    L. Tołstoj: "Anna Karenina", "Wojna i pokój";
   J. Austen: "Emma"

    oraz wiele innych tytułów...


Zobacz ofertę nowości w bibliotece!


 

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:45 – 14:55

Wtorek

8:00 – 14:10

Środa

8:00 – 14:10

Czwartek

8:00 – 14:10

Piątek

8:00 – 13:20

W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI MOŻNA KORZYSTAĆ Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ.


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w ZSOiZ w PRZEWORSKU

1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalonych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć ilość wypożyczanych książek.
5. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
6. Czytelnikom nie wolno brać samodzielnie książek z księgozbioru podręcznego.
7. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
9. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
10. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić lub zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
12. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki. Każdy uczeń zobowiązany jest do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenie się z biblioteką. Dotyczy to również ucznia, który zmienia szkołę.
13. Pracownicy szkoły zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
14. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
15. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły.


Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom Gimnazjum w ZSOiZ w Przeworsku

1. Podręczniki zakupione z dotacji MEN są własnością szkoły.
2. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników.
3. Rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem udostępniania i korzystania z bezpłatnych podręczników.
4. Szkoła nieodpłatnie wypożycza rodzicom uczniów podręczniki na rok szkolny. Na początku roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają odbiór podręczników w protokole odbioru znajdującym u wychowawcy klasy.
5. Wypożyczony podręcznik rodzic/prawny opiekun zabezpiecza przed zniszczeniem. Książka jest oznaczona pieczątką szkoły z numerem inwentarzowym. Podręczniki będą używane przez 3 kolejne roczniki uczniów.
6. Komplet bezpłatnych podręczników powinien być zwrócony do biblioteki w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek itp.)
7. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania odbioru materiałów ćwiczeniowych.
8. O terminie i sposobie wypożyczania przez uczniów i potwierdzenia odbioru przez rodziców kolejnych części podręcznika i materiałów ćwiczeniowych rodzice uczniów zostaną poinformowani przez wychowawców klas.
9. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, rysować, wycinać, zaginać stron). Przed oddaniem kompletu podręczników uczeń wraz z rodzicem/opiekunem prawnym jest zobligowany do skontrolowania stanu podręczników i ewentualnej ich reperacji.
10. W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręczników szkoła ma prawo żądać od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztów zakupu lub nowych podręczników.
11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń na czas zajęć może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
13. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
14. W przypadku, gdy uczeń zostaje przyjęty do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, podczas lekcji korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonego z biblioteki szkolnej, do czasu zakupu przez szkołę podręcznika dla niego.
15. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu oświadczenia przez rodzica w sprawie użyczenia darmowych podręczników szkolnych, które na czas wypożyczenia podręczników jest przechowywane w bibliotece szkolnej.
16. Wzór oświadczenia, umowy zawieranej pomiędzy rodzicami, a szkołą określający wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
17. Za zebranie od rodziców podpisanych oświadczeń odpowiedzialny jest nauczyciel wychowawca, który podpisane przez rodziców oświadczenia przekazuje bibliotece szkolnej.


Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 290) Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811. Rozporządzenie MEN z dn. 20 marca 2015r. poz.452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909)

Załącznik do regulaminu


LISTA LEKTUR – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Działalność

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
Rodzaje zbiorów:

 • wydawnictwa informacyjne i albumowe
 • programy i podręczniki
 • lektury do języka polskiego i innych przedmiotów
 • wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej
 • czasopisma dla młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli
 • podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno -wychowawczej
 • materiały audiowizualne

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki liczy 14 635 książek, z czego 2869 to lektury, 4296 to literatura piękna polska i światowa, 5430 to literatura popularnonaukowa, 556-księgozbiór podręczny, encyklopedie, słowniki, leksykony itp., 367-podręczniki, 910-języki obce (j.ang., niem, franc, ros.), 156-pedagogika. Biblioteka posiada również 168 kaset video. Są to ekranizacje lektur, filmy przydatne w nauczaniu j.pol., j.ang., historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, sztuki, religii, a także filmy pomagające w wychowaniu młodzieży. W bibliotece znajdują się również dokumenty multimedialne. Aktualnie biblioteka prenumeruje 11 tytułów czasopism. Są to przede wszystkim czasopisma metodyczne dla nauczycieli np. „Polonistyka”, „Wiadomości Historyczne”, „Geografia w szkole”, „Biologia w szkole”, „Fizyka w szkole”, „Chemia w szkole”, „Biblioteka w szkole” oraz czasopisma „Wychowawca”, „Cogito”, „Pamięć pl. - biuletyn IPN” i „Mówią wieki”.


Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece

Biblioteka w ZSOiZ jest obecnie szybko rozwijającym się Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, które służy do pracy własnej uczniów, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz wspomagania kształcenia uczniów i nauczycieli. ICIM przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, segregowania informacji, krytycznego ich odbioru, rozbudza potrzeby czytelnicze, przygotowuje do pracy samokształceniowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej. Tym samym przygotowuje użytkowników do życia w społeczeństwie informacyjnym. Biblioteka posiada: 8 komputerów (z dostępem do Internetu) i 2 urządzenia wielofunkcyjne.

Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie oraz pracownicy Szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu ICIM. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 6. W ICIM mogą odbywać się lekcje prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza lub nauczycieli przedmiotów.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 8. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 9. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 11. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, nie wolno zostawiać śmieci.
 12. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 13. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

Dyskusyjny Klub Książki

W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania klubowiczów odbywają się raz w miesiącu. Tematem naszej dyskusji jest wcześniej wybrana i przeczyna książka.

Spotkania DKK:

 • dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o książkach,
 • klubowicze mogą zapoznawać się z nowymi autorami i gatunkami literackimi,
 • na spotkaniach mogą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury,
 • uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji literackich ani znać się na literaturze,
 • jest to doskonały sposób na poznanie nowych ludzi oraz świetna zabawa.

Kółko biblioteczne

Zajęcia przygotują uczniów do bycia świadomym czytelnikiem i odbiorcą informacji. W ramach kółka uczniowie uczą się pracować z katalogiem biblioteki, sporządzać bibliografię, wyszukiwać informacje na określony temat. Praca z komputerem przyczyni się do zdobycia umiejętności korzystania z multimedialnych słowników i encyklopedii oraz z internetu jako źródła wiedzy.

 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki