W roku szkolnym 1911/12 dzięki wsparciu finansowemu rodziców doszło do utworzenia Gimnazjum Realnego w Przeworsku. Formalne otwarcie Szkoły nastąpiło dnia 21 lutego 1912 roku. Społeczeństwo miasta zobowiązało się zapewnić Szkole pomieszczenia, pomoce naukowe, pensje dla dyrektora i grona nauczycielskiego oraz inne formy pomocy materialnej. Na kuratora Gimnazjum powołano księcia Andrzeja Lubomirskiego, zaś dyrektorem został dr Mieczysław Warmski. W utrzymaniu Szkoły partycypowało Galicyjsko-Bukowińskie Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego. Od tej pory Gimnazjum miało duży wpływ na rozwój i poziom ogólnego stanu oświaty w mieście i okolicy.

W czasie trwania pierwszej wojny światowej działalność Szkoły została zawieszona. Po czym nie bez pewnych trudności, w 1920 roku wznowiono jej funkcjonowanie. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w roku szk. 1925/26. W roku 1926 nastąpiło przejęcie Gimnazjum przez Zarząd Miejski i jego reorganizacja. Powstało Miejskie Gimnazjum Koedukacyjnego im. Króla Władysława Jagiełły.

Mimo wielu starań władz miejskich zmierzających do upaństwowienia Szkoły, dopiero w roku szk. 1937/38 otrzymała ona uprawnienia państwowych gimnazjów ogólnokształcących.
Ważną kartę w dziejach Szkoły stanowi tajne nauczanie, które z inicjatywy księdza Józefa Stefańskiego i wielu nauczycieli zaczęto organizować już w 1939 r. Od początku roku 1940 zostało ono podporządkowane działającej w Warszawie Komisji Oświecenia Publicznego. Wkrótce, bo już na początku 1941 roku, Szkoła znalazła się w zasięgu działania Okręgowego Biura Szkolnego w Krakowie. Organizacją i pracą tajnego nauczania w zakresie szkolnictwa średniego w Przeworsku zajmował się mgr Jan Ćwierz. Do roku 1944 uczęszczało na tajne komplety 176 uczniów.

W nowej rzeczywistości swoją podstawową funkcję Szkoła zaczęła spełniać już w pierwszych dniach po wyzwoleniu, inaugurując rok szkolny we wrześniu 1944 roku, jako jeszcze prywatne Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły. Rok 1946 był datą przełomową dla Szkoły. Ówczesne Ministerstwo Oświaty swym zarządzeniem z dnia 1 lutego 1946 podjęło decyzję o upaństwowieniu Szkoły, nadając jej tym samym nowy status. W roku szkolnym 1949/50 Szkoła utraciła swoje imię Króla Władysława Jagiełły. Przywrócono je decyzją KOiW w Przemyślu z dniem 21 kwietnia 1982 r. Ta najstarsza szkoła średnia w mieście zdobyła sobie duże uznanie środowiska, 13 czerwca 1970 r. otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Był to już drugi w historii Szkoły sztandar. Pierwszy został ufundowany 3 maja 1933 r. ze składek uczennic i uczniów przeworskiego Gimnazjum oraz ofiar złożonych na ten cel przez mieszkańców miasta. W czasie drugiej wojny światowej był przechowywany przez osoby związane ze Szkołą. Po zakończeniu drugiej wojny światowej poszukiwano go jednak bezskutecznie. Do dnia dzisiejszego jego losy są nieznane.

Szkoła mieściła się w murach "starego", ale zawsze mile wspominanego budynku przy ul. Świerczewskiego 33 (obecnie Gimnazjalna). Taki stan rzeczy utrzymał się do roku 1963, kiedy to do dyspozycji Liceum oddano budynek po byłej SP nr 1 przy ul. Szkolnej 6.

W 1983 r. zapadły decyzje w sprawie rozbudowy szkoły. Mimo rozlicznych trudności zadania tego podjął się pełniący wówczas funkcję dyrektor Kazimierz Karp. Pełnił on najdłuższą kadencję w historii szkoły, sprawując funkcję dyrektora przez 21 lat (1976 - 1997). Nowy budynek liceum z salą gimnastyczną i nowoczesnymi pracowniami oddano do użytku społeczności szkolnej dnia 3 kwietnia 1992 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, Rada Pedagogiczna dnia 18 lutego 1994 r. podjęła decyzję o utworzeniu w szkole profilu zawodowego na mocy której powstało Liceum Handlowe. Zmodernizowano cały obiekt szkolny. Stało się to możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu i zabiegom pełniącej funkcję dyrektora od 1997r. Pani Krystyny Ścisłowicz a także wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Modernizacja stała się możliwa także dzięki dotacjom uzyskanym od instytucji państwowych oraz sponsorów. Już obecnie jej efektem jest ekologiczna kotłownia zasilana gazem oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W szkole funkcjonuje nowoczesna winda, znajdują się podjazdy zewnętrzny i wewnętrzny oraz dostosowane sanitariaty.

15 października 2002 r. odbyła się uroczystość nadania imienia ZSOiZ Króla Władysława Jagiełły. W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście: Burmistrz Przeworska, Wicestarosta Powiatu Przeworskiego, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy szkoły. Z tej okazji uczniowie przygotowali program artystyczny pod opieką nauczycieli.

W roku szkolnym 2007/2008 do użytku oddana została stołówka znajdująca się w zabytkowych podpiwniczeniach starego budynku, a w niedalekiej przyszłości zaplanowane jest urządzenie boisk do siatkówki oraz koszykówki.

W dniach 10 – 12 czerwca 2011 r. szkoła obchodziła stulecie istnienia. Uroczystość przypadła na VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Przeworsku. Jubileusz był niezwykle ważnym, zarówno dla szkolnej jak lokalnej społeczności, wydarzeniem. Uroczystości rozpoczęły się w piątek „Biegiem Pokoleń”. W sobotę, po uroczystym przemarszu, złożeniu kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły – Króla Władysława Jagiełły, Mszy Świętej w Bazylice pw. Ducha Św., oraz programie artystycznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku, wszyscy uczestnicy udali się do budynku przy ul. Szkolnej 6. Tutaj odsłonięto tablicę pamiątkową ku pamięci profesorów i absolwentów, którzy w ciągu minionego wieku rozsławiali imię szkoły. W tym dniu zasadzono także „dąb stulecia”. Następnie odbyły się, dostarczające wielu wzruszeń, spotkania klasowe a wieczorem goście bawili się na Balu Jubileuszowym. W niedzielę odbył się Piknik Zjazdowy na terenie skansenu „Pastewnik”.

10 czerwca 2011 roku, z okazji jubileuszu 100 – lecia szkoły, odsłonięto tablicę Jana Ćwierza, która została ufundowana przez rodzinę zmarłego dyrektora oraz tablicę ku czci Profesorów. Władze szkoły, zainspirowane szlachetną inicjatywą familii pana dyrektora Ćwierza, podjęły decyzję o uhonorowaniu tablicami pamiątkowymi dwóch wybitnych dyrektorów w dziejach przeworskiej Jagiellonki: Stanisława Zabielskiego i Kazimierza Karpa. Uroczystość ta odbyła się podczas inauguracji roku szkolnego 2011/2012.

W 2012 roku z inicjatywy pani dyrektor Krystyny Ścisłowicz oraz nauczyciela wychowania fizycznego  pana Tomasza Majby rozpoczęto starania o zorganizowanie w naszej szkole siłowni.

6 marca 2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkolnej siłowni. Dzięki przyznaniu przez Urząd Marszałkowski środków w kwocie 30 000 zł,  można było  zakupić sprzęt sportowy do uprawiania kulturystyki oraz ćwiczeń siłowych. Podjęte działania powiodły się dzięki zaangażowaniu w realizację projektu Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Lucjana Kuźniara.