Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Przeworsk, 2008-03-03


Przedmiot zamówienia:
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk
tel./ fax 0-16 648-79-69, 0-16 648-71-29
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie ZSOiZ w Przeworsku, ul. Szkolna 6, pok. nr 28 oraz na stronie http://zsoizs1.republika.pl
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
- nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Bony towarowe o nominałach: 50 zł i 20 zł, w tym:
- 480 szt. x 50 zł,
- 236 szt. x 20 zł
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: do 3 dni od daty podpisania umowy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków na podstawie dokumentacji złożonej przez Wykonawców.

8) Informacja na temat wadium: nie obowiązuje

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium / Waga
Ilość placówek handlowych na terenie województwa podkarpackiego, w których można realizować bony | 60 |
Termin ważności bonów | 40 |

10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Szkolna 6
37-200 Przeworsk
Pokój nr 28
do dnia 11.03.2008r. do godz. 9:00

11) Termin związania ofertą
okres 30 dni, tj. do dnia 11.04.2008r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

13 lutego br. w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie stołówki szkolnej. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, ponieważ czekaliśmy na nią 7 lat. Stołówka jest bardzo przydatna, gdyż wielu uczniów dojeżdża z innych miejscowości, często spędzając dużo czasu poza domem. Obiady natomiast stały się bardzo dobrym wyjściem, żeby jakoś "przetrwać" ten czas.

Na uroczystości otwarcia uczestniczyli delegaci wszystkich klas, a także grona nauczycielskiego i pracowników szkoły. Przybyli także zaproszeni goście: ks. Prałat Stanisław Szałankiewicz oraz organu prowadzącego szkołę, wykonawca inwestycji, wraz z osobą pełniącą nadzór inwestorski, przedstawiciel Rady Rodziców i przedstawiciel MOPS. Zarówno goście, uczniowie jak i przedstawiciele Rady Pedagogicznej szkoły przecinali wstęgę, na znak oficjalnego otwarcia stołówki. Ostatnie "cięcie" należało do Pana Dyrektora. Następnie ks. Prałat poświęcił stołówkę. Końcowym etapem otwarcia był pyszny obiad przygotowany dla Wszystkich Zgromadzonych.

Stołówka jest bardzo przytulna i estetyczna, dlatego jedzący obiady mogą czuć się w niej jak w domu. Miła obsługa sprawia, że wszystko jest dobrze przygotowane i wspaniale smakuje. Przechodząc na przerwach obok stołówki można zauważyć, jak wielu uczniów i nauczycieli z niej korzysta i jak bardzo jest ona potrzebna.
Nasza stołówka nie powstałaby dzięki zaangażowaniu i wytrwałości Pani Dyrektor Krystyny ścisłowicz.

Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM OSOBOM, które przyczyniły się do powstania naszej stołówki. Obiekt daje nam duże zadowolenie i dzięki obiadom nie musimy uczyć się z pustymi żołądkami.

W dniu 12.02.2008 odbył się w naszej szkole IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Ich höre, ich lese und zugleich verstehe". W konkursie brało udział 33 uczniów z czterech szkół powiatu przeworskiego:
- Zespół Szkół w Kańczudze
- Zespół Szkół w Sieniawie
- Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku
Uczniowie wykonywali zadania sprawdzające umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Zwycięzcami zostali uczniowie naszej szkoły:
I miejsce – Agata Iwańczyk (3h)
II miejsce – Agnieszka Nykiel (3b)
III miejsce – Monika Kopala (3d), Ewelina Mędzela (3c), Nina Jakubowska (3b)

Komisja przyznała wyróżnienia dla najlepszych uczestników z pozostałych szkół:
- Jolanta Madej i Katarzyna Kuźniar (ZS w Kańczudze)
- Maria Pieczonka (ZS w Sieniawie)
- Karolina Zygmunt (ZSZ w Przeworsku)

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Informuję, że od dnia 28.01.2008 r. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej posiada cztery dodatkowe komputery. Zapraszamy wszystkich do korzystania w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

poniedziałek

 

8.15-12.30

wtorek

 

10.30-17.00

środa

 

8.00-14.30

czwartek

 

8.00-14.30

piątek

 

8.00-14.00

 

W dniach 6-7.02.2008 uczniowie naszej szkoły w ramach realizowanego programu BEZPIECZEŃSTWO W SIECI przeprowadzili w szkole podstawowej nr 1 zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń w sieci internet. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Więcej na temat programu BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Przydatne linki

LOSOWE FILMY