„Swoją radość można znaleźć w radości innych.

To właśnie jest tajemnicą szczęścia”

Georges Bernanos

 

       2 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Bazylice p.w. Ducha Św. w Przeworsku. Liturgii przewodniczył ksiądz prałat Tadeusz Gramatyka. W słowie skierowanym do wiernych podkreślił potęgę nauki, a także - w związku z przypadającą 80. rocznicą wybuchu  II wojny światowej - przypomniał tragiczny los polskiej inteligencji, w tym profesorów i nauczycieli. Ksiądz proboszcz wyraził też wdzięczność Panu Bogu za wielomilionową liczbę uczniów rozpoczynających w całej Polsce nowy rok szkolny. Zaakcentował, że to pokolenie jest wielką nadzieją dla Polski.  

        Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w budynku szkolnym na sali gimnastycznej. Ceremoniał szkolny przeprowadził pan Krzysztof Mirkiewicz. W trakcie części oficjalnej, po wspólnym zaśpiewaniu hymnu państwowego, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Następnie głos zabrał pan Krzysztof Dyrkacz – nowy dyrektor szkoły, ceniony, szanowany, cieszący się sympatią i autorytetem wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników  długoletni nauczyciel naszej „Alma Mater”.  Pan dyrektor serdecznie przywitał zaproszonych gości: księdza prałata Tadeusza Gramatykę,  rodziców, na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców  - panią Barbarą Wiśniowską. Następnie powitał Przewodniczącego Rady Miasta, naszego nauczyciela - pana Tomasza Majbę, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, uczniów i absolwentów.

    Pan dyrektor zauważył, że niedawno kończyliśmy rok szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, a nowy rozpoczynamy po przekształceniu w I Liceum Ogólnokształcącym, nawiązując do tradycji „Jagiellonki”.

   Przyznał także, że zaczynający się rok szkolny jest dla nas wszystkich wyzwaniem. W związku z reformą, mamy dwa roczniki klas pierwszych. Skupieni w nich uczniowie stanowią niemal połowę szkolnej społeczności. Pan dyrektor podziękował najmłodszym wychowankom, że wybrali nasze liceum.

   Wyraził także radość, że może współpracować z osobami, dla których zawód nauczyciela to prawdziwe powołanie. Wspomniał także, iż wyniki egzaminu maturalnego są szczególnie dobre,  za co podziękował koleżankom i kolegom z grona pedagogicznego.

   Pan dyrektor, w dalszej części wystąpienia podkreślił, że dzień 1 września kojarzy się nie tylko z początkiem roku szkolnego. Nierozerwalnie związany jest on z dwoma ważnymi dla każdego Polaka wydarzeniami - przypadającą w tym roku 80. rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej oraz 39. rocznicą Porozumień Sierpniowych. Dzięki bohaterskiej postawie naszych  pradziadków, dziadków oraz ojców żyjemy dziś w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Pan dyrektor, w związku z przypadającą okrągłą rocznicą wybuchu II wojny światowej, zaprosił delegacje klas do złożenia  kwiatów i zapalenia zniczy na grobach żołnierzy poległych w czasie tej najstraszniejszej w dziejach wojny.
   Pan dyrektor swoje wystąpienie zakończył słowami: „Swoją radość można znaleźć w radości innych. To właśnie jest tajemnicą szczęścia powiedział Georges Bernanos, tego szczęścia wszystkim życzę”.

   Następnie głos zabrał ksiądz prałat Tadeusz Gramatyka – proboszcz Bazyliki p.w. Ducha Św. w Przeworsku. Kapłan serdecznie pogratulował panu Krzysztofowi Dyrkaczowi - nowemu dyrektorowi  „Jagiellonki”. Słowa, które skierował do niego i do wszystkich zebranych, miały bardzo głębokie znaczenie. Ich sens sprowadzał się do tego, że zespół ludzi stanowi sumę cyfr, a jej wartość stanowi ta, która stoi na początku. 

W dalszej części spotkania nastąpiło przedstawienie przez pana dyrektora wychowawców klas pierwszych i dwóch drugich.

Ostatnim punktem uroczystości było krótkie spotkanie uczniów z wychowawcami klas.

 

 

 

red. Alicja Domka

 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki