Nauczyciele Prawdy Odwagi Miłości - Tak najkrócej można określić wielkich pedagogów i wspaniałych wychowawców, którzy od Nas odeszli w latach 1989 - 2002. Ze względu na niezwykłość tych Postaci, stawiamy Je obok wybitnych osób zasłużonych dla Naszej Szkoły. Po ich śmierci - pamięć nie ustała. Zachowali ją wdzięczni uczniowie- przyjaciele dedykując słowa:

,,Taki żywot, taka praca pozostawia po sobie nie
smugę cienia, ale smugę światłości
"
J.Iwaszkiewicz

mgr Kazimierz Karp - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Kazimierz Karp pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w latach 1976-1997. Zawsze pogodny, zjednywał sobie taktownym sposobem bycia otoczenie. Swoje uwagi formułował rzeczowo i przekonująco. Poprzez umiar i powściągliwość w wyrażaniu opinii zyskał sobie u nauczycieli, młodzieży i rodziców wysoki autorytet i kredyt zaufania. Dbał o dobre imię szkoły, serdeczną i życzliwą atmosferę. Był wyjątkowo cierpliwym, choć wymagającym nauczycielem matematyki.
Już w początkach swojej pracy jako dyrektor LO podjął śmiały plan kapitalnego remontu budynków przy ulicy Szkolnej i Gimnazjalnej (d. Świerczewskiego) przyczyniając się do znacznej poprawy warunków pracy. Jego staraniem w 1982 r. przywrócono szkole zaszczytne imię Króla Władysława Jagiełły. Wychodząc naprzeciw potrzebom miasta w zakresie kształcenia przeworskiej młodzieży, podjął starania o rozbudowę szkoły. Umiał swoje projekty i plany zamieniać w czyn.
03 kwietnia 1992 r. młodzież wraz z nauczycielami przekroczyła próg nowego skrzydła budynku przy ulicy Szkolnej. Wiosną 1994 r. po raz pierwszy w historii szkoły lekcje wychowania fizycznego mogły odbywać się we własnej pełnowymiarowej Sali.

Osiągnięcia w pracy pedagogicznej oraz wyjątkowo sumienne kierowanie pracą dydaktyczno – wychowawczą zyskały mu szacunek środowiska i predysponowały do wielu nagród resortowych i odznaczeń państwowych. Otrzymał m. in. Złoty Krzyż Zasługi (1978 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1985 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985 r.).

Zmarł w dniu 14 października 2007 r.

 

mgr Andrzej Mirkiewicz

Nauczyciel wychowania fizycznego mirkiewicz.jpg Profesor Andrzej Mirkiewicz odegrał szczególną rolę w sporcie przeworskim. W latach 60 – tych był Jego czołowa postacią. Grał w piłkę ręczną i nożną. Jako piłkarz ręczny miejscowego Orła zdobył złoty medal na Spartakiadzie Młodzieży. Walnie przyczynił się też do awansu Orła do II ligi terytorialnej. W piłce nożnej, grając na pozycji stopera, był autorem największego sukcesu Orła – awansu drużyny do III ligi. Po wycofaniu się z czynnej gry, swoją sportową pasję realizował w brydżu sportowym. Był świetnym organizatorem życia sportowego i rekreacyjnego w mieście nad Mleczką. Jako dyrektor przeworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji był współautorem wyjątkowego przedsięwzięcia, jakim było przeniesienie budowań drewnianych z okolic przeworska w jedno miejsce i ożywienie obiektów poprzez stworzenie w nim bazy hotelowej. Tak powstał słynny na cały kraj camping Pastewnik. Był autorem i organizatorem weekendowego wypoczynku dla mieszkańców miasta w Ubieszynie nad Sanem.
Ostatnie lata swojego życia zawodowego poświęcił młodzieży ucząc wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku. Jego pogoda ducha, optymizm, poczucie humoru wzniosły w życie szkoły wiele radości. Każdego obdarzał życzliwością, serdecznością oraz dobrym słowem. Swoją postawą uczył przyjmowania tego, co przyniósł los.

 

mgr Ryszard Skrzyszowski

skrzy.jpg Pracował w LO w Przeworsku jako nauczyciel historii od 1 września 1959 r. do 27 listopada 1989 r. W pracy dydaktyczno - wychowawczej uzyskiwał bardzo dobre wyniki. Lekcje prowadził bardzo ciekawie, stosując aktywizujące metody pracy, uczył krytycznego i historycznego umiłowania faktów. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadził kółko historyczne, którego członkowie uczestniczyli w olimpiadach, uzyskując wysoką punktację w zawodach okręgowych, a dwukrotnie centralnych. Pięknym akcentem jego działalności pozalekcyjnej były wzorowo urządzone, bieżąco uzupełniane i modernizowane klasopracownie historyczne oraz Izba Pamięci. Za swą działalność dydaktyczno - wychowawczą i społeczno - polityczną otrzymał wiele nagród, odznaczeń i wyróżnień państwowych i resortowych. Cieszył się sympatią i szacunkiem młodzieży, rodziców, współpracowników, znacznym autorytetem w środowisku.

Zmarł nagle dnia 27 listopada 1989 r.

 

ks. mgr Antoni Wawrzyszko

Urodził się 12 października 1928 r. w miejscowości Munina. Wiedzę w zakresie szkoły średniej zdobywał w gimnazjum w Jarosławiu (1945-1948), a następnie w Przemyślu (1948-1950). W latach 1950 - 1956 formował się intelektualnie i duchowo w Seminarium Duchowym w Przemyślu. Pomyślny przebieg tej formacji został uwieńczony święceniami kapłańskimi, które otrzymał w dniu 10 maja 1956 r. w Przemyślu. Pierwszą placówką wikariuszowską była Jasienica Rosielna, gdzie pracował do 24 lutego 1958 r. W ciągu następnych trzech lat, do 31 lipca był wikariuszem w Kańczudze. Również trzy lata był katechetą w Sanoku (do 30 sierpnia 1964 r. ). W Kosinie pełnił obowiązki wikariusza do 1 sierpnia 1966 r. Przez 27 lat pracował jako katecheta w Przeworsku. Jako wybitny nauczyciel, pedagog kształcił i wychowywał wiele pokoleń młodzieży. Życzliwy przyjaciel, dobry , pogodny, szlachetny Człowiek, zawsze gotowy do bezinteresownej pomocy. Starał się z każdym uczniem rozmawiać osobiście, starał się pomóc. Uczył młodzież szacunku dla człowieka, kimkolwiek by on nie był. Umiał kształtować młode charaktery, uwrażliwiać sumienia na dobro i zło. Lekcje miały jakąś swoistą barwę i koloryt. Był w nich: dowcip, biegłość, wiedza, swobodna narracja, pauzy na refleksje i marginesy. Podziwiano Jego zdolność pozyskiwania sobie młodzieży. Prowadził duszpasterstwo męskiej służby liturgicznej. Jego wychowankami jest 52 kapłanów i wielu alumnów.

Zmarł w dniu 23 lipca 1993 r.

 

mgr Maria Barnat- utalentowany, wybitny, nauczyciel matematyki.

barnat.jpg Pani Prof. M.Barnat przez 37 lat pracowała w LO w Przeworsku (15 sierpnia 1954 r. do 31 sierpnia 1991 r.). Dnia 1 września 1991 r. przeszła na emeryturę, ale mimo to zawsze współpracowała ze szkołą. Umiała zainteresować młodzież swoim przedmiotem. Każda dwójka czy nagana przyjmowana była ze wstydem i trafiała głęboko do serca. Starała się nauczyć młodzież właściwej postawy wobec drugiego człowieka. Uczyła sumienności i rzetelności w pracy, dobrego spełniania swoich obowiązków, wzajemnej miłości, szacunku i rzetelnej pracy. Była przykładem wzorowego nauczyciela i pedagoga, człowieka o szerokim sercu, w którym była tylko dobroć, życzliwość, wielkie umiłowanie ludzi. Służyła młodzieży całym sercem, przeżywała wszystkie jej problemy. Dyskrecja i zaufanie otwierało serca tym, którzy zawsze mogli liczyć na jej pomoc. Przy Niej uczniowie naprawiali swoje charaktery. To, co mówiła, miało wymiar i wielką siłę oddziaływania, kształtowania. Uczniowie, wychowankowie Pani Profesor rozproszeni po całym świecie zajmują obecnie różne stanowiska wiedząc o tym, że otworzyła Ona ich na piękny świat i najwyższe wartości. Jej lekcje były niezapomniane.

Zmarła nagle dnia 23 listopada 2002 r.

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki