Organizator:

Biblioteka szkolna

Cele konkursu:
- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- promocja czytelnictwa wśród młodzieży,
- poznanie zasad tworzenia ilustracji,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, umiejętności plastycznych i kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-4 I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława  Jagiełły w Przeworsku;

- prace należy złożyć do 25 kwietnia 2023 roku w bibliotece szkolnej;

- prace uczniów oceni komisja szkolna powołana przez nauczyciela bibliotekarza;

- wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Technika wykonania:

- przedmiotem konkursu jest  wykonanie ilustracji na kartonie o formacie A3-A4;

- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane;

- do konkursu każdy uczestnik  może zgłosić tylko jedną pracę.

Forma pracy:

- prace mają być wykonane samodzielnie w dowolnej technice;

- powinny być czytelne w przekazie, zawierać fragment ilustrowanego tekstu i element plastyczny, odnoszący się do głównego założenia konkursu;

- prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł książki;

- prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Jury:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

 

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki