Jak co roku dzień 4 marca obchodzony był w naszej szkole szczególnie uroczyście. Zgodnie z tradycją czcimy wówczas pamięć naszego Patrona, króla Władysława Jagiełły, który właśnie 4 marca 1386 roku został koronowany na władcę Polski.

W tym roku uroczystość święta Szkoły, odbyła się pod hasłem W ludziach dostrzegał dobre czyny i nie zawiścią ale przychylnością mierzył cnoty i zasługi.
Król Władysław Jagiełło był wybitnym władcą, potrafił rozgrywać pomyślnie wielkie zagadnienia polityki międzynarodowej. Umiał zjednywać sobie sojuszników, dbał o interesy państwa. Był dzielny, odważny i konsekwentny. Choć sam niewykształcony, rozumiał dobrze potrzebę oświaty i nauki. Dzięki temu zapisał się trwale w pamięci potomnych i, mimo upływu czasu, stanowić może nadal autorytet i wzór godny naśladowania. Również Przeworsk wiele zawdzięcza królowi Władysławowi Jagielle – to z Jego rąk osada otrzymała prawa miejskie w 1394 roku.

Mając za wzór takiego człowieka, czynimy wszystko, co w naszej mocy, by swymi wysiłkami i postawą każdego dnia udowadniać, że zasługujemy na jego patronat. Przeworski ZSOiZ jest placówką, w której każdy ma otwartą drogę do realizacji swoich planów; może rozwijać uzdolnienia i pasje. Nasi uczniowie często biorą udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, odnosząc przy tym spore sukcesy. święto Szkoły to doskonała okazja do podkreślenia i uhonorowania osiągnięć młodzieży. W tym roku nagrodzeni zostali uczniowie, którzy brali udział w następujących konkursach: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Zarządzanie firmą, Banki w akcji, Szkolny Konkurs Matematyczny im. prof. Marii Barnat, Szkolny Konkurs Ortograficzny oraz w rozgrywkach sportowych.

Przyznano również tytuły "Wzorowego ucznia" i odznaczono "Złotą Tarczą", tych spośród uczniów, którzy swoją postawą i osiągnięciami udowodnili, że są godnymi reprezentantami naszej szkoły. Należą do nich: Jurkiewicz Karolina (kl. 3a), Sykała Anna (kl. 3a), Kosmala Iwona (kl. 3b), Rut Wioletta (kl. 3c), Mokrzycki Marcin (kl. 3d), Trojnar Anna (kl. 3d), Lemiech Magdalena (kl. 3g). Rodzicom tych uczniów wręczono listy pochwalne.

Tradycją stało się też honorowanie tytułem "Przyjaciel Szkoły" tych, którzy wspierają nasza placówkę, służą radą i pomocą oraz aktywnie angażują się w życie szkoły.
Dzień 4 marca umożliwia również zaprezentowaniu talentów i pasji naszej młodzieży. Dla uświetnienia uroczystości uczniowie, pod kierunkiem p. Moniki Czech, Alicji Domki i Aleksandry Wiśniowskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny związany tematycznie z życiem króla Władysława Jagiełły.

Atrakcją programu był występ zespołu tanecznego i breackdancowego, który przygotował swój układ pod opieką p. Barbary Wajdy.

Ogłoszona została VIII edycja konkursu DIVERSITY!
Co to za konkurs? Dla wielu odpowiedź jest oczywista, bo jego formuła pozostaje od lat niezmieniona. Jest to konkurs na stworzenie najlepszej strony internetowej na zadany temat. Ktoś mógłby pomyśleć – konkurs jak wiele innych, ale… chwileczkę, są przecież pewne dodatkowe wymagania, które czynią go wyjątkowym!

Po pierwsze strona musi być stworzona przez zespół uczniów. Po drugie ten zespół musi być mieszany, czyli DIVERSE – muszą w nim być i dziewczęta i chłopcy! (Szczegółowy opis tego, kto może wziąć udział w konkursie znajdziecie w "regulaminie").
Temat VIII edycji Diversity brzmi: "Styl życia".
Chcemy abyście ten temat potraktowali jak najszerzej. Wszystko, co z jakiegoś punktu widzenia można nazwać stylem życia będzie dobrą odpowiedzią na zadany temat. Może być o subkulturach i o modzie, o antropologii i o muzyce, o bezdomnych i o mniejszościach, po prostu o stylu życia!

Zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać się do nauczycieli informatyki.
Zgłoszenia chęci udziału w konkursie będą przyjmowane w terminie do 28 marca 2008.

Więcej informacji o konkursie Kliknij ...

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Przeworsk, 2008-03-03


Przedmiot zamówienia:
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk
tel./ fax 0-16 648-79-69, 0-16 648-71-29
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie ZSOiZ w Przeworsku, ul. Szkolna 6, pok. nr 28 oraz na stronie http://zsoizs1.republika.pl
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
- nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Bony towarowe o nominałach: 50 zł i 20 zł, w tym:
- 480 szt. x 50 zł,
- 236 szt. x 20 zł
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: do 3 dni od daty podpisania umowy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków na podstawie dokumentacji złożonej przez Wykonawców.

8) Informacja na temat wadium: nie obowiązuje

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium / Waga
Ilość placówek handlowych na terenie województwa podkarpackiego, w których można realizować bony | 60 |
Termin ważności bonów | 40 |

10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Szkolna 6
37-200 Przeworsk
Pokój nr 28
do dnia 11.03.2008r. do godz. 9:00

11) Termin związania ofertą
okres 30 dni, tj. do dnia 11.04.2008r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

13 lutego br. w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie stołówki szkolnej. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, ponieważ czekaliśmy na nią 7 lat. Stołówka jest bardzo przydatna, gdyż wielu uczniów dojeżdża z innych miejscowości, często spędzając dużo czasu poza domem. Obiady natomiast stały się bardzo dobrym wyjściem, żeby jakoś "przetrwać" ten czas.

Na uroczystości otwarcia uczestniczyli delegaci wszystkich klas, a także grona nauczycielskiego i pracowników szkoły. Przybyli także zaproszeni goście: ks. Prałat Stanisław Szałankiewicz oraz organu prowadzącego szkołę, wykonawca inwestycji, wraz z osobą pełniącą nadzór inwestorski, przedstawiciel Rady Rodziców i przedstawiciel MOPS. Zarówno goście, uczniowie jak i przedstawiciele Rady Pedagogicznej szkoły przecinali wstęgę, na znak oficjalnego otwarcia stołówki. Ostatnie "cięcie" należało do Pana Dyrektora. Następnie ks. Prałat poświęcił stołówkę. Końcowym etapem otwarcia był pyszny obiad przygotowany dla Wszystkich Zgromadzonych.

Stołówka jest bardzo przytulna i estetyczna, dlatego jedzący obiady mogą czuć się w niej jak w domu. Miła obsługa sprawia, że wszystko jest dobrze przygotowane i wspaniale smakuje. Przechodząc na przerwach obok stołówki można zauważyć, jak wielu uczniów i nauczycieli z niej korzysta i jak bardzo jest ona potrzebna.
Nasza stołówka nie powstałaby dzięki zaangażowaniu i wytrwałości Pani Dyrektor Krystyny ścisłowicz.

Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM OSOBOM, które przyczyniły się do powstania naszej stołówki. Obiekt daje nam duże zadowolenie i dzięki obiadom nie musimy uczyć się z pustymi żołądkami.

W dniu 12.02.2008 odbył się w naszej szkole IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Ich höre, ich lese und zugleich verstehe". W konkursie brało udział 33 uczniów z czterech szkół powiatu przeworskiego:
- Zespół Szkół w Kańczudze
- Zespół Szkół w Sieniawie
- Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku
Uczniowie wykonywali zadania sprawdzające umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Zwycięzcami zostali uczniowie naszej szkoły:
I miejsce – Agata Iwańczyk (3h)
II miejsce – Agnieszka Nykiel (3b)
III miejsce – Monika Kopala (3d), Ewelina Mędzela (3c), Nina Jakubowska (3b)

Komisja przyznała wyróżnienia dla najlepszych uczestników z pozostałych szkół:
- Jolanta Madej i Katarzyna Kuźniar (ZS w Kańczudze)
- Maria Pieczonka (ZS w Sieniawie)
- Karolina Zygmunt (ZSZ w Przeworsku)

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki