Pierwsze nasze spotkania ze sztuką fotografowania zaczęły się mniej więcej w tym samym czasie, tj. ok. dwa-trzy lata temu i nie wiedzieć dlaczego spodobały się na tyle,że fascynacja fotografią stała się pasją, ciągle doskonaloną i z dniem dzisiejszym możemy śmiało powiedzieć, iż jest to nasze hobby. Przez ten czas zdobywaliśmy na tej płaszczyźnie wiele doświadczeń sprawiających, że pasja ta dawała więcej radości i satysfakcji, co widać było także po naszych pracach. Robiąc zdjęcia, staramy się utrwalać piękno przyrody, ludzi, architektury, pokazywać te rzeczy w innym świetle a także to, czego nie można dostrzec gołym okiem w taki sposób, jak widać to w obiektywie . Pod względem tematyki mamy trochę inne upodobania, co nie znaczy, że wykonujemy monotematyczne fotografie. Rafał lubuje się w fotografii przyrodniczej i w świecie makro, zaś Grzesiek lubi portretować ludzi i krajobrazy. Na początku października b.r. mieliśmy szczęście uczestniczyć w międzynarodowym plenerze malarsko fotograficznym, gdzie pod okiem fachowców doskonaliliśmy nasze umiejętności i zdobywaliśmy nowe doświadczenia. Plener ten zrodził także pomysł wspólnej wystawy zdjęć.

W ramach I Przeworskiej Jesieni Artystycznej Młodych za namową pana Gabriela Manowca, który bardzo nam pomagał i dalej pomaga, postanowiliśmy zadebiutować na scenie wystaw artystycznych otwierając wystawę "3 OKO" . Nasza wystawa to także pierwszy krok i inauguracją tworzącego się w naszym mieście Klubu Fotograficzno-Filmowego pod auspicjami MOK"u. Mamy nadzieję, iż wystawa ta będzie przykładem i inspiracją dla innych młodych twórców, którzy w przyszłości zechcą zaprezentować swoje widzenie świata poprzez pryzmat sztuki. Twórczość artystyczna niewątpliwie ubogaca człowieka, kształtując jego osobowość i wpływając na szeroko pojmowany rozwój. Najważniejsze, aby to co się robi sprawiało człowiekowi radość, żeby stawało się to prawdziwą pasją i miało wartość, choćby tylko dla tworzącego.

Uczniowie naszej szkoły Bartłomiej Gładysz i Krzysztof Wajhajmer 9 października tego roku pojechali do….. Europy. Kilkudniowa wycieczka byłą nagrodą w konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowanym przez Biuro Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego pana Janusza Onyszkiewicza.
Odwiedzili Antwerpię - drugie co do wielkości miasto Belgii, największy na świecie ośrodek szlifowania diamentów, miasto o niepowtarzalnej atmosferze, pełne pięknych zabytków - miejsce gdzie żył i tworzył Rubens oraz Brukselę - siedzibę króla i parlamentu belgijskiego, NATO oraz Parlamentu Europejskiego.
Udało się im zobaczyć jak funkcjonuje Parlament Europejski o jego pracy opowiadali sami Eurodeputowani: Pan Poseł Jan Kułakowski oraz gospodarz ich wizyty Pan Janusz Onyszkiewicz - Wiceprzewodniczący PE. Wizytę w PE zakończyli w Sali Plenarnej, gdzie mieli niebywałą okazję przysłuchać się odbywającej się akurat debacie.
Zwiedzanie Brukseli zakończyli wizytą pod Atomium - 103 metrowej wysokości modelem kryształu żelaza (powiększonym 165 miliardów razy). Atomium (autorstwa Andre Waterkeyna) zostało zbudowane w 1958 roku na światową Wystawę Expo (podobnie jak pół wieku wcześniej wieża Eiffla w Paryżu).
Spróbowali także na miejscu wyjątkowej, sławnej na cały świat, belgijskiej czekolady (jednego z głównych produktów spożywczych eksportowanych przez Belgię).

W dniach 15-17 listopada 2006r. w naszej szkole odbywa się matura próbna dla klas trzecich.
Samorząd Uczniowski życzy wszystkim maturzystom powodzenia i przysłowiowego połamania piór.
Jednocześnie przypominamy że rozwiązania matur próbnych znajdziecie na stronie www.cke.edu.pl.

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 
Przeworsk, 2006-11-10

Przedmiot zamówienia:
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk
tel./ fax 0-16 648-79-69, 0-16 648-71-29
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.00


2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie ZSOiZ w Przeworsku, ul. Szkolna 6, pok. nr 28 oraz na stronie http://zsoizs1.republika.pl
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
- nieodpłatnie
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Bony towarowe o nominałach: 50 zł i 20 zł, w tym:
- 480 szt. x 50 zł,
- 318 szt. x 20 zł
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia: do 3 dni od daty podpisania umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków na podstawie dokumentacji złożonej przez Wykonawców. 
8) Informacja na temat wadium: nie obowiązuje
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Nazwa kryterium / Waga
Ilość placówek handlowych na terenie województwa podkarpackiego, w których można realizować bony | 60 |
Termin ważności bonów | 40 |
10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Szkolna 6
37-200 Przeworsk
Pokój nr 28
do dnia 27.11.2006r. do godz. 9:00
11) Termin związania ofertą
okres 30 dni, tj. do dnia 27.12.2006r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zapraszamy do udziału w III Rejonowej Olimpiadzie wiedzy o uzależnieniach i ich konsekwencjach organizowanej w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Konkurs składa się z dwóch etapów:szkolnego i rejonowego. Uczniowie powinni wykazać się wiedzą z zakresu uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz wiedzą na temat AIDS. Szkolny etap konkursu odbędzie się 20.11.2006, czterech laureatów, którzy zdobędą najwyższą punktację przechodzi do etapu wyższego organizowanego w Dębicy. Uczniowie chętni do udziału w konkursie proszeni są o zgłoszenie się do swoich nauczycieli biologii do 17.11.2006 do godziny 12.00. Dla finalistów przewidziane są nagrody!

Facebook

Przydatne linki

LOSOWE ZDJĘCIA

LOSOWE FILMY