„Swoją radość można znaleźć w radości innych.

To właśnie jest tajemnicą szczęścia”

Georges Bernanos

 

       2 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Bazylice p.w. Ducha Św. w Przeworsku. Liturgii przewodniczył ksiądz prałat Tadeusz Gramatyka. W słowie skierowanym do wiernych podkreślił potęgę nauki, a także - w związku z przypadającą 80. rocznicą wybuchu  II wojny światowej - przypomniał tragiczny los polskiej inteligencji, w tym profesorów i nauczycieli. Ksiądz proboszcz wyraził też wdzięczność Panu Bogu za wielomilionową liczbę uczniów rozpoczynających w całej Polsce nowy rok szkolny. Zaakcentował, że to pokolenie jest wielką nadzieją dla Polski.  

        Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w budynku szkolnym na sali gimnastycznej. Ceremoniał szkolny przeprowadził pan Krzysztof Mirkiewicz. W trakcie części oficjalnej, po wspólnym zaśpiewaniu hymnu państwowego, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Następnie głos zabrał pan Krzysztof Dyrkacz – nowy dyrektor szkoły, ceniony, szanowany, cieszący się sympatią i autorytetem wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników  długoletni nauczyciel naszej „Alma Mater”.  Pan dyrektor serdecznie przywitał zaproszonych gości: księdza prałata Tadeusza Gramatykę,  rodziców, na czele z Przewodniczącą Rady Rodziców  - panią Barbarą Wiśniowską. Następnie powitał Przewodniczącego Rady Miasta, naszego nauczyciela - pana Tomasza Majbę, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, uczniów i absolwentów.

    Pan dyrektor zauważył, że niedawno kończyliśmy rok szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, a nowy rozpoczynamy po przekształceniu w I Liceum Ogólnokształcącym, nawiązując do tradycji „Jagiellonki”.

   Przyznał także, że zaczynający się rok szkolny jest dla nas wszystkich wyzwaniem. W związku z reformą, mamy dwa roczniki klas pierwszych. Skupieni w nich uczniowie stanowią niemal połowę szkolnej społeczności. Pan dyrektor podziękował najmłodszym wychowankom, że wybrali nasze liceum.

   Wyraził także radość, że może współpracować z osobami, dla których zawód nauczyciela to prawdziwe powołanie. Wspomniał także, iż wyniki egzaminu maturalnego są szczególnie dobre,  za co podziękował koleżankom i kolegom z grona pedagogicznego.

   Pan dyrektor, w dalszej części wystąpienia podkreślił, że dzień 1 września kojarzy się nie tylko z początkiem roku szkolnego. Nierozerwalnie związany jest on z dwoma ważnymi dla każdego Polaka wydarzeniami - przypadającą w tym roku 80. rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej oraz 39. rocznicą Porozumień Sierpniowych. Dzięki bohaterskiej postawie naszych  pradziadków, dziadków oraz ojców żyjemy dziś w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Pan dyrektor, w związku z przypadającą okrągłą rocznicą wybuchu II wojny światowej, zaprosił delegacje klas do złożenia  kwiatów i zapalenia zniczy na grobach żołnierzy poległych w czasie tej najstraszniejszej w dziejach wojny.
   Pan dyrektor swoje wystąpienie zakończył słowami: „Swoją radość można znaleźć w radości innych. To właśnie jest tajemnicą szczęścia powiedział Georges Bernanos, tego szczęścia wszystkim życzę”.

   Następnie głos zabrał ksiądz prałat Tadeusz Gramatyka – proboszcz Bazyliki p.w. Ducha Św. w Przeworsku. Kapłan serdecznie pogratulował panu Krzysztofowi Dyrkaczowi - nowemu dyrektorowi  „Jagiellonki”. Słowa, które skierował do niego i do wszystkich zebranych, miały bardzo głębokie znaczenie. Ich sens sprowadzał się do tego, że zespół ludzi stanowi sumę cyfr, a jej wartość stanowi ta, która stoi na początku. 

W dalszej części spotkania nastąpiło przedstawienie przez pana dyrektora wychowawców klas pierwszych i dwóch drugich.

Ostatnim punktem uroczystości było krótkie spotkanie uczniów z wychowawcami klas.

 

 

 

red. Alicja Domka

 

    

Samorząd Uczniowski informuje, że w dniach 5- 6 września br. odbędzie się kiermasz używanych podręczników, repetytoriów i innych opracowań. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem: Procedury obrotu podręcznikami używanymi w ZSOiZ w Przeworsku Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) art. 22b szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

1. Obrót używanymi podręcznikami organizuje się na początku roku szkolnego po ogłoszeniu przez dyrektora listy podręczników obowiązujących w bieżącym roku szkolnym jednak nie później niż do 10 września każdego roku szkolnego.

2. Informacje o możliwości kupna/sprzedaży używanych podręczników zostają rozpowszechnione przez np.: - stronę internetową szkoły, - profil szkoły na portalu Facebook, - informacje na tablicy informacyjnej na terenie szkoły, - szkolny radiowęzeł.

 3. Transakcje kupna/sprzedaży odbywają się między sprzedającym a kupującym przez pośrednictwo uczniów działających w Samorządzie Uczniowskim.

4. W kiermaszu biorą udział uczniowie zainteresowani sprzedażą, kupnem bądź wymianą podręczników, mogą uczestniczyć także rodzice i opiekunowie uczniów.

5. Uczniowie zainteresowani sprzedażą, sporządzają 2 identyczne listy podręczników, które zawierają ich tytuł, imię i nazwisko autora oraz cenę. Wpisują na nie również swoje dane, typu: imię, nazwisko, klasa, numer telefonu. Jedną z list przekazują do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, druga jest potwierdzeniem pozostawionych podręczników.

6. Cenę ustala sprzedający w zależności od stopnia zniszczenia podręcznika. Przyjmuje się, że: książka w bardzo dobrym stanie to ok. 75% , w dobrym stanie to ok. 60%, książka zniszczona w stopniu znacznym, ale umożliwiającym korzystanie z niej, to ok. 45- 50% jej poprzedniej wartości.

7. W wydzielonym miejscu, na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły, zainteresowani mogą zamieszczać własne ogłoszenia o kupnie/sprzedaży używanych podręczników.

8. W ogłoszeniu należy podać tylko tytuł podręcznika, imię ucznia i klasę (ewentualne podanie numeru telefonu na odpowiedzialność ogłaszającego.)

9. Niniejsza procedura dotyczy obrotu tylko używanymi podręcznikami. Zabronione jest dokonywanie na jej podstawie, obrotu podręcznikami nowymi.

10. Procedura obowiązuje dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

Procedury opracowały: Alicja Domka – opiekun Samorządu Uczniowskiego, Elżbieta Olszyńska – nauczyciel bibliotekarz

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. wg następującego porządku:

7:45 - Zbiórka młodzieży przed budynkiem szkolnym,
8:00 – Msza Św. w Bazylice p.w. Ducha Świętego,
9:00 – Uroczystość rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 na sali gimnastycznej.
Po uroczystości odbędzie się spotkanie uczniów z wychowawcami klas.


Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, absolwentów i sympatyków szkoły

 

Każda droga to tak naprawdę dwie drogi. Tam i z powrotem.
Droga powrotna jest zawsze najważniejsza.

Leonie Swann


Dnia 19 czerwca 2019 r. uczniowie przeworskiej „Jagiellonki” rozpoczęli upragnione wakacje. Poprzedziła je uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
Na początku społeczność szkolna podziękowała Panu Bogu za mijające 10. miesięcy nauki i pracy, uczestnicząc w Mszy Św. w Bazylice p.w. Ducha Św. w Przeworsku.  Liturgii przewodniczył ksiądz prałat Tadeusz Gramatyka, a słowo do zebranych wygłosił ks. Tomasz Hryniak. Kapłan zaakcentował, że zakończył się rok szkolny, ale nie zakończyło się spotkanie z Panem Bogiem. Przypomniał również młodzieży, aby dokonując wyboru dróg, zawsze na pierwszym miejscu stawiali Pana Jezusa.
Następnie, w budynku szkolnym, na sali gimnastycznej, odbyła się dalsza część uroczystości. Ceremoniał szkoły przeprowadził pan Krzysztof Mirkiewicz. Po Hymnie Narodowym głos zabrał Piotr Kuc – dyrektor szkoły.
Pan dyrektor, odnosząc się do dekoracji, na której widniał latawiec, powiedział, że jest on symbolem wolności, gdyż wzbija się w powietrze, ale jednocześnie, ze względu na obecność sznurka, ta swoboda jest kontrolowana przez rodziców i nauczycieli, którzy strzegą młodych ludzi.
Później przyszedł czas na podziękowania: pana dyrektora - gronu pedagogicznemu i młodzieży, pani Barbary Wiśniowskiej – nowej przewodniczącej Rady Rodziców – dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, samorządu uczniowskiego – nauczycielom i dyrekcji.
Bardzo miłą częścią spotkania było wręczenie nagród wychowankom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz  uczniom, którzy odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Na zakończeni wychowawcy ze swoimi podopiecznymi przeszli do sal lekcyjnych, by tam dokonać rozdania pozostałych świadectw, dyplomów i wyróżnień.

 

Udanych, bezpiecznych wakacji i do zobaczenia 02 września 2019 r. na inauguracji roku szkolnego 2019/2020 !
 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się
w dniu 19 czerwca 2019 r. wg następującego porządku:

    7:45  - Zbiórka młodzieży przed budynkiem szkoły,
    8:00 -  Msza Św. w Bazylice p.w. Ducha Świętego,
    9:00  - Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 na sali gimnastycznej
               (wręczenie  świadectw z wyróżnieniem).

Po spotkaniu na sali gimnastycznej podopieczni wraz z wychowawcami udadzą się do sal lekcyjnych w celu rozdania pozostałych świadectw.

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki